Munkastratégia lehetőségekkel,

munkastratégia lehetőségekkel

Következtetések és ajánlások 1. Az új technológiák, a digitalizáció és a robotizálás fokozatos és gyorsan változó bevezetése az üzleti életben — munkastratégia lehetőségekkel az állami szférában is — jelentős hatással van a termelési rendszerekre, a munkafeltételekre, a munkaerőpiac szervezeti modelljeire, és általában a társadalomra.

Az új ipari forradalom lehetőséget teremt a termelékenység növelésére, valamint az élet és munka minőségének javítására, ha kellőképpen együtt jár az inkluzív és fenntartható, innovációvezérelt növekedésre irányuló politikák megfelelő kombinációjával. A munkahelyekre gyakorolt hatás jelentős lesz: újak jönnek létre, egyesek átalakulnak, míg másokat gyors ütemben újak váltanak fel.

A minőségi alapfokú oktatás, a jó színvonalú és eredményes képzés, az egész életen át tartó tanulás, a továbbképzés és az átképzés szükséges eszközök lesznek a jövőbeni munkalehetőségek megragadásához és a vállalkozások versenyképességének előmozdításához.

A munkastratégia lehetőségekkel sikere a készségek egymást kiegészítő jellegében rejlik, és ezalatt nemcsak a digitális, hanem az alapvető, technikai és humán készségek is értendők, amelyek hatékony iskolai rendszereket és jól felkészített tanárokat igényelnek.

A munkavégzés új formái esetében azonban — amelyeket az munkastratégia lehetőségekkel termelési folyamatok és a digitális technológiák integrációja jellemez — fontos megtartani az emberközpontú megközelítést. Végül, de nem utolsósorban az EGSZB arra kéri az Európai Munkastratégia lehetőségekkel és a tagállamokat, hogy találjanak módot arra, hogy azok a kiszolgáltatott helyzetű emberek, akik nem lesznek képesek megfelelően reagálni az új, technológiai kor változásaira és növekvő igényeire, ne maradjanak magukra, hanem folyamatos támogatást kapjanak.

Bevezetés 2. A digitalizáció, az automatizálás és az olyan új gazdasági modellek, mint az Ipar 4. Az új technológiák és a digitalizáció jobb személyes életet és munkakörülményeket tehetnek lehetővé, valamint nagyobb egyensúlyt teremthetnek ezek között, ami javítja a termelékenységet és a munkahelyteremtés lehetőségeit, amennyiben ezeket az inkluzív, fenntartható, innovációvezérelt növekedést célzó és az igazságos átmenetre törekvő megközelítés és a politikák helyes kombinációja kíséri.

Néhány meglévő munkahely és tevékenységi terület fejlődésnek fog indulni, míg más, hagyományos munkahelyek eltűnnek, és új tevékenységek jönnek létre. Valamennyi ágazatban — különböző kombinációban és intenzitással — három jelenség figyelhető meg: a létrehozás, az átalakítás és a mással való felváltás  3. Továbbra is folyik a vita arról, hogy ez az új munkakörnyezet a munkahelyek számának munkastratégia lehetőségekkel vagy növekedését eredményezi-e.

Áttekintés a bináris jelekről OECD szerint egyes ágazatok gyártás, szállítás, egészségügy, vendéglátás, pénzügy és oktatás foglalkoztatási és üzleti modelljében forradalmi változás fog bekövetkezni. Ugyanakkor a digitalizáció rendelkezik azzal a potenciállal, hogy új munkahelyeket hozzon létre nemcsak az ipari termelési szektorban, hanem a szolgáltatások terén is. A végeredmény egy integrált szakpolitikai menetrendtől, állami döntésektől, valamint az új termelési folyamatok és üzleti modellek által felvetett kihívások kezelésére alkalmazott politikáktól, nevezetesen a fiatalok szükséges készségekkel történő felruházásától, továbbá mind a munkát kereső emberek, mind a meglévő munkaerő továbbképzésétől és átképzésétől függ.

Az, hogy ezek az új folyamatok és a digitalizáció végeredményben növelni fogják-e a foglalkoztatást, attól függ, hogy az EU-ban működő vállalatok és a munkavállalók mennyire sikeresen tudnak alkalmazkodni a technológiai fejlődéshez, hogy a szociális partnerek együttesen hogyan kezelik a technológiák bevezetését és felhasználását, valamint a szervezeti struktúrák változásait, továbbá hogy az EU és a tagállamok milyen mértékben képesek kedvező politikai és szabályozási környezetet teremteni mind a vállalkozások, mind pedig a dolgozó emberek érdekeinek védelmében  5.

A szociális partnerek szerepe és szakértelme kulcsfontosságú lesz ebben a folyamatban, a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás pedig az adott nemzeti jog és gyakorlat keretei közt döntő szerepet fog játszani.

A kérdés az, hogy miként egészítjük ki a robotokat és az emberi intelligenciát és őrizzük meg az emberközpontú megközelítést mind a mesterséges intelligencia AImind pedig a digitalizáció valamennyi gazdasági ágazatban történő bevezetésében, beleértve az üzleti értékláncokat is  6.

Ezért az aktív munkaerőpiaci politikák és szabályozás keretében az egyik legfontosabb kérdés az, hogy munkastratégia lehetőségekkel lehet új irányt adni az oktatásnak, a képzésnek és az egész életen át tartó tanulásnak egyrészt a munkaadók és a munkaerőpiac igényeihez igazodva, másrészt a magasabb és jobb foglalkoztathatóságra törekedve egy gyorsan változó munkaerőpiaci környezetben, valamint hogy hogyan lehet a helyzethez illeszteni a továbbképzésre és átképzésre vonatkozó képzési anyagokat és oktatási pályákat, többek közt a felnőtt munkavállalók esetében.

Ez a kihívás egyenlő mértékben érinti a munkáltatókat és a munkavállalókat, arra kényszerítve őket és a munkaerő-piaci intézményeket is, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek az előrejelzés, a tervezés, a finanszírozás és a stratégia terén.

Az EGSZB arra kéri az Munkastratégia lehetőségekkel Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak azzal a komoly problémával, hogy egyre több embernek nincs meg a szükséges iskolai végzettsége, és így nem tud lépést tartani a gyors változásokkal, ami azzal a veszéllyel jár, hogy előbb-utóbb perifériára szorul. A jelenlegi helyzet 3. Az iskolarendszerű oktatás és képzés, illetve az egész életen át tartó tanulás révén szerzett készségek kérdése az utóbbi időben jelentős figyelmet kapott az uniós intézmények és a nemzetközi szervezetek részéről, és több különböző szemszögből is vizsgálat tárgyát képezte a munka világában bekövetkező gyors változások kontextusában.

 1. Videóbevétel a bitcoinokon
 2. Telekommunikációs rendszer kezelése Új módszerek jelentek meg a költségek minimalizálására, amivel párhuzamosan a termelékenység és a hatékonyság is javul.
 3. Hogyan lehet pénzt keresni a könyvtárban
 4. Kiegészítő jövedelem módszere
 5. Munkastratégiák, amivel nyerő lehetsz
 6. Adatok megjelenítése Szennyezettség 2-D és 3-D

Ebben a véleményben csak a legutóbbi dokumentumaikban szereplő adatok kerültek felhasználásra. Az alábbiakban tárgyalt dokumentumok közül több a termelékenység kérdését tárja fel, és ennek két tényezőjére összpontosít: a készségekre és az új munkaszervezési sémákra. Mind egyetért abban, hogy az egyik legfontosabb kihívás, amelyet a negyedik ipari forradalom a munkaerőpiac számára jelenteni fog, annak meghatározása lesz, hogy milyen új készségekre lesz szüksége a munkavállalóknak.

hogyan lehet pénzt keresni képzéseken

Munkastratégia lehetőségekkel közelmúltban több javaslat és hasznos bevált gyakorlat került megvitatásra. Javasolja a jövőbeli digitális politikákhoz megfelelő iránymutatásként megfogalmazott tíz alapvető elv alkalmazását  7és megismétli a témához kapcsolódó, közelmúltban kidolgozott véleményeinek  8 következtetéseit. Eközben az új európai készségfejlesztési program  9 keretében megkezdődött a kulcskompetenciák uniós keretrendszerének felülvizsgálata, és a Az EGSZB áttekinti a bináris opciók piacát értékeli, munkastratégia lehetőségekkel az Európai Bizottság a közelmúltban elfogadott két fontos kezdeményezést: az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi ajánlásra munkastratégia lehetőségekkel javaslatot, valamint a digitális oktatási cselekvési tervről szóló közleményt  10 ; reméli, hogy az ezekben foglalt iránymutatásokat mihamarabb végrehajtják.

Munkastratégia lehetőségekkel OECD két, az utóbbi időben készült jelentése  11 kiemeli a béregyenlőtlenség és a számítógép-használat közötti kapcsolatot — más szóval a technológiai változásnak a szakképzett munkavállalók béreire gyakorolt pozitív hatását —, ami azonban az alacsony képzettségű munkavállalókkal való összehasonlításban tapasztalható bérkülönbségek növekedését, új munkahelyek és képzettségi követelmények különböző példáit, valamint különösen a programozáshoz szükséges IKT-szakismeretek és az általános és kiegészítő IKT-ismeretek iránti növekvő igényt eredményezi.

Ezért az EGSZB megismétli a közelmúltbeli véleményeiben és tanulmányaiban szereplő megállapításokat és ajánlásokat is, különösen azokat, amelyek a digitalizációnak a hagyományos vállalkozásokra és iparágakra gyakorolt hatásaira  13a munkaügyi kapcsolatok megváltozásának szükségességére  14az atipikus foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók munkafeltételeinek kérdésére  15a keresletalapú gazdaság hatására  16a kormányok politikai intézkedésekben betöltött szerepére és az egész életen át tartó tanulásnak a jövő szempontjából betöltött jelentőségére összpontosítanak  Az OECD a következő évben indítandó, új foglalkoztatási stratégiáján dolgozik, amelyben egy fejezet a készségekkel és a digitális szakadékkal foglalkozik.

Az EGSZB bizonyos fokú aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vita tárgyát képező narratívában a kormányoknak szóló szakpolitikai ajánlásoknak nincs valódi hozzáadott értékük. Mivel azonban az OECD még a foglalkoztatási stratégia előkészítő szakaszában van, az EGSZB a munkastratégia lehetőségekkel vonatkozó stratégia keretében követi majd a vitát, nem utolsósorban a készségek témájában a jövő év júniusában tartandó OECD-csúcstalálkozóra előretekintve, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy munkáljon ki új közös munkastratégia lehetőségekkel.

A Világgazdasági Munkastratégia lehetőségekkel miközben támogatja a negyedik ipari forradalmat — figyelmeztet arra a lehetséges kockázatra, hogy — egyes előrejelzések szerint — 15 fontosabb fejlett és feltörekvő gazdaságban mintegy 5 millió munkahely tűnhet el ra, amelyeket a jelenlegi becslések szerint nem váltanak fel mások, és felvet néhány megvitatható pontot a készségek stabilitása, az ágazatok nemek közötti különbségei és a munkastratégiák  18 tekintetében.

A Az EGSZB emlékeztet két, tavaly júliusban közzétett, a munkavégzés új formáira vonatkozó közelmúltbeli véleményére  22 ; különös tekintettel az olyan új munkavégzési formák, mint például a tömeges kiszervezés keretében dolgozó munkavállalók esetében a szociális biztonság, valamint az új típusú munkakörnyezet fontosságára; az egész életen át tartó tanulás jelentőségére és a jövőbeni készségek szükségességére; a nemzeti jog és gyakorlatok keretében a szociális partnerek és a kollektív tárgyalások alapvető szerepére, és általában a civil társadalom szerepére az ilyen gyors változások negatív hatásainak csökkentése és a pozitív vonatkozások fokozása terén.

A jövő most van: a Intézkedések és javaslatok 4. Az új, gyorsan változó munkakörnyezetben nehéz elméleti úton azonosítani az új szakmákat és a megfelelő készségeket.

token regisztráció

A munkaerőpiac — gyakran a vállalkozások és a szociális partnerek bevonásával — általában az igényeinek megfelelően prognosztizálja, hogy milyen új szakmai profilokra van szükség. A minden szinten, a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban történő kollektív tárgyalások, valamint a vállalati szintű munkavállalói részvételi mechanizmusok megfelelő eszközöket biztosítanak a készségek és a képzési igények változásainak kezeléséhez, valamint e változások előrejelzésének és az innováció növelésének elősegítéséhez.

Az EGSZB ezenkívül hangsúlyozza, hogy léteznek olyan új módszerek, mint például a nagy adathalmazok elemzése, amelyek segíthetnek a munkaerőpiaci igények változásának gyors jelzésében: ezek a technikák kiegészítik a hagyományos előrejelző és más készségigény-előrejelző eszközöket, és segíthetnek az új technológiák gyors terjedésével összefüggésben gyorsan változó készségigények jobb megértésében. A digitális gazdaságban az atipikus foglalkoztatási formák elterjedése felveti a megfelelő szintű munkastratégia lehetőségekkel szükségességét, hogy mindenki, így az atipikusan foglalkoztatott munkavállalók számára is biztosítva legyen a szociális védelem, valamint a képzési és képesítési lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés  Ezenkívül meg kellene vizsgálni, hogy az ilyen egyéni képzéshez való jognak hordozhatónak kell-e lennie, azaz a munkavállaló számára biztosítani kell-e, hogy különböző munkaadóknál, munkastratégia lehetőségekkel országokban is igénybe vehesse azt.

Az EGSZB úgy véli, hogy létfontosságú a munkavállalók munkastratégia lehetőségekkel életen át tartó tanulásban való részvételének javítása, valamint — a vállalkozásokkal közösen — a munkahelyi képzés tartalmának oly módon történő meghatározása, amely előnyökkel jár a munkavállalók és a vállalkozások számára egyaránt. A munkavállalóknak a munkahelyi tanuláshoz és a továbbképzéshez való egyenlő hozzáférését különböző programokba és eszközökbe történő befektetés révén kell biztosítani.

Az online és digitális oktatási platformok kínálta lehetőségeket is ki lehetne aknázni; ezek használatáról azonban a szociális partnereknek a munkaidőre vonatkozó előírások betartását munkastratégia lehetőségekkel a dolgozók szabad idejének biztosítását szem előtt tartva meg kell egyezniük. Fontos felismerni, munkastratégia lehetőségekkel az egész életen át tartó tanulás formális, nem formális vagy informális jellegű lehet.

Valamennyi tanulási forma teremthet hozzáadott értéket, amennyiben az jól megtervezett az érintett szereplők körében. Munkastratégia lehetőségekkel nem formális és az informális tanulás eredményei érvényesítésének fontos szerepe van a személy készségeinek és kompetenciáinak bővítésében és igazolásában.

milyen áron lehet opciót vásárolni

Alapvető fontosságú a munkavállalók bevonása a technológia vállalaton belüli megfelelő használatával kapcsolatos rendszerekbe. Ez nemcsak azt munkastratégia lehetőségekkel majd, hogy olyan eszközöket és képzést kapjanak, amely lehetővé teszi számukra a technológiák kezelését a saját területükön, hanem azt is, hogy részt vegyenek az innovációs folyamatban, biztosítva ezzel, hogy a tudatosság a változásokkal szembeni félelmüket a személyes és szakmai fejlődésük előtt megnyíló lehetőségekké változtassa.

Az EGSZB hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kézzelfogható intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy a nemzeti oktatási és képzési rendszerek a lehető leggyorsabban adaptálják programjaikat azért, hogy a tantervek és a munkaalapú rendszerek jobban megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek, és biztosítsák, hogy a képzési és oktatási rendszerek mindenki számára elérhetőek legyenek, ideértve a digitális technológiára alapuló új foglalkoztatási formák miatt a kirekesztés kockázatának kitett munkavállalókat — például az alacsonyan képzett, illetve fogyatékossággal élő embereket és a vidéki népességet — az olyan területeken, ahol a széles sávú internet használata sokkal kevésbé terjedt el, mint a nagyvárosokban.

Ezért elengedhetetlen a kapcsolódó adminisztratív eljárások egyszerűsítése azokban a tagállamokban, ahol ezek terhet jelentenek. E célkitűzések legjobb alan trendvonal-módszerek érdekében az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szemeszter folyamatának keretében fogadjanak el gyakorlati intézkedéseket, munkastratégia lehetőségekkel a következőket: új, uniós szintű nyomonkövetési mechanizmusok annak érdekében, hogy összegyűjtsék és értékeljék a digitális képzés és az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának mértéke terén nemzeti szinten munkastratégia lehetőségekkel eredményeket; új referenciaértékek meghatározása az új közös alapfokú oktatási szintek és a digitális készségfejlesztési rendszerek uniós szintű elérése, valamint az EU-tagállamok közötti szakadék kiszélesedésének elkerülése érdekében; az országok közötti szinergiák megerősítése az e-infrastruktúrák hálózataiban történő részvétel révén; új, eredményalapú, határozott kritériumok megállapítása a források felosztására és az ösztönzők nyújtására vonatkozóan a tagállamok között az oktatási és képzési rendszerek tekintetében megvalósuló kohézió javítása érdekében.

Az EGSZB-t meglehetősen nyugtalanítja az alacsonyan képzett emberek és általában véve a veszélyeztetett csoportok jövője Európában.

 • Robert Hogan — a sikeres vezetőkről, a különböző vezetői kihívásokról és a HiPo kiválasztásról, megtartásról Dr.
 • Роберт Хоган | о ключевых факторах лидерского успеха
 • Stratégia pénzt keresni a turbó opciók iq opcióval
 • Keresni bitcoinokkal
 • IQ Option vélemények

Ahogy a CEDEFOP a közelmúltban bemutatta  25ennek munkastratégia lehetőségekkel hátrányos helyzetű emberek sokféle kategóriáját magában foglaló, népes csoportnak a meghatározása összetett és nehezen értelmezhető, miközben a számok aggasztóak: ben például a 25—64 éves európai felnőttek egynegyede kb.

Tekintettel arra, hogy a tanulmány igazolta a készségekbe való befektetés kifizetődő voltát, az EGSZB elvárja az Európai Bizottságtól, hogy többet tegyen annak biztosítására, hogy az olyan kiszolgáltatott csoportok, mint például az idősek, munkaerőpiaci marginalizálódásuk elkerülése érdekében részt tudjanak venni felnőttképzési kezdeményezésekben, és ösztönzést is kapjanak erre.

Az is fontos, hogy elérjük az 55—64 éves korosztály munkavállalóit, mivel gyakran náluk a legkevésbé valószínű az egész életen át tartó tanulás. Az EGSZB azt is fontosnak tartja, munkastratégia lehetőségekkel a gépeket és az új technológiához tartozó szoftvert olyan módon munkastratégia lehetőségekkel, hogy azokat a fogyatékossággal munkastratégia lehetőségekkel is használni tudják.

Opció kinyomtatva figyelmet kell fordítani a digitális szakadék megszüntetésére irányuló, nemi szempontok szerinti intézkedésekre is; a nemek közötti tartós különbségek a tanulás területén azt jelenthetik, hogy a nők kevésbé tudják kihasználni a természettudományokhoz, a technológiához, a műszaki tudományokhoz és a matematikához kapcsolódó foglalkozások új álláslehetőségeiben rejlő előnyöket; a munkavégzés nagyobb rugalmassága növelheti a nők foglalkoztatását, ugyanakkor negatívan befolyásolhatja munkahelyük minőségét  A gyors és folyamatos változások korában létfontosságú, hogy sok és sokféle tanulási lehetőség legyen elérhető mindenki számára, amelyek az új világ digitális dimenziójával összhangban a munkaerőpiacon érvényes hasznosítható készségek megszerzéséhez vezethetnek, megvédve mindenkit a munkaerőpiacról történő kirekesztődés, illetve a bizonytalan foglalkoztatási formákba való átkerülés veszélyétől.

A rendelkezésre álló oktatási és képzési rendszereknek tükrözniük kell a munkavállalók elvárásait és a munkaerőpiac szükségleteit annak érdekében, hogy a vállalkozások növekedhessenek, és az emberek — készségeikkel, várakozásaikkal és kompetenciákkal összhangban — állást találhassanak, vagy boldogulhassanak meglévő munkájukban. A munkavállalóknak az egész életen hosszú kereskedés tartó tanulás rendszereibe és a munkahelyi képzésbe való aktív bevonása a vállalkozások növekedésének és versenyképességének, a munkavállalók foglalkoztathatóságának és a jó minőségű munkahelyek biztosításának egyik elengedhetetlen feltétele.

gyors extra bevétel

Az EGSZB hangsúlyozza továbbá a vállalati teljesítmény javítását és a munkavállalók személyes és szakmai fejlődését célzó, egész életen át tartó tanulás nagyobb arányú biztosításának és az abban való részvétel szélesítésének fontosságát.

Gyakorlati intézkedéseket kell elfogadni annak érdekében, hogy — az azonosított szükségleteknek megfelelően — mindenki számára biztosítsuk az egész életen át tartó tanulás lehetőségét és az ebben való részvételt  27amit a költségeknek és az irányításnak a kormányok, a munkáltatók és a munkavállalók közötti megfelelő megosztása mellett, a köz- és magánintézményekkel, valamint a szociális partnerekkel együttműködve kell biztosítani.

Az EGSZB rá kíván mutatni, hogy lépéseket kellene tenni annak megvizsgálása érdekében, hogy szükségesek-e intézkedések, illetve milyen intézkedések szükségesek a fizetett tanulmányi szabadsághoz való jog bevezetéséhez. Emellett uniós szintű intézkedéseket kellene fontolóra venni ahhoz, hogy az egyes tagállamokban általánossá váljanak a tanulmányi szabadsághoz való munkastratégia lehetőségekkel kapcsolatos minimumszabályok terén bevált gyakorlatok  Az EGSZB hangsúlyozza, hogy szükség van egy, a munkaerőpiacok egyre nagyobb fokú digitalizációja által támasztott igények kielégítését szolgáló Az EGSZB továbbá hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a digitális munkastratégia lehetőségekkel való egyenlő hozzáférést munkastratégia lehetőségekkel különösen az idősek és a fogyatékossággal élők — számára, hogy az új technológiai célok ne akadályokat jelentsenek, hanem valóságos és nagy lehetőségként jelenjenek meg mindenki számára, hátrányos megkülönböztetés vagy akadályok nélkül.

Mindenekelőtt azok számára kellene új szakma megtanulását lehetővé tévő képzést biztosítani, akik az automatizálás következtében elveszíthetik tanulási lehetőségek tanfolyam munkájukat. Az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy — a szociális partnerek és más civil társadalmi szervezetek bevonásával — dolgozzanak ki olyan rendszereket, melyek szabad hozzáférési lehetőséget biztosítsanak a képzésekhez, a képzési utalványokhoz vagy a költségek megosztásához azok számára, akik nem tudják viselni a költségeket.

Amennyiben a munkavállalóknak további képzést kell vállalniuk, fontos, hogy olyan egyensúlyt találjanak a munkaidővel és a tanulási idővel kapcsolatos kötelezettségvállalások között, amely mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára elfogadható. E tekintetben az EGSZB ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megvizsgálják és megosszák egymással munkastratégia lehetőségekkel arról, hogyan szervezik és biztosítják a képzéseket a különböző bináris opciók taktikája a pénzszerzéshez, ideértve például azt a számtalan munkahelyi gyakorlatot, amelyek arra irányulnak, hogy biztosítsák az egész életen át tartó tanulás lehetőségét a foglalkoztatásban, valamint az — egyes esetekben fizetett — képzési szabadság gyakorlatát, amelyet ösztönözni és támogatni kellene az egész EU-ban.

Az inkluzív növekedéshez és jó minőségű munkahelyek teremtéséhez szükséges beruházások minősége alapvető fontosságú. Az EGSZB ezért hangsúlyozza, hogy — a szükséges készségek és kompetenciák megszerzésének sürgősségére figyelemmel — a készségek folyamatos adaptálása érdekében nemcsak munkahelyi szinten, hanem hatékony képzési rendszerek kidolgozása révén is megfelelő forrásokat kell biztosítani a technológiai változások és a digitalizáció felé való átmenet kíséréséhez.

Az EGSZB kiemelt fontosságúnak tartja az átmenetre fordítható konkrét finanszírozási tételek beazonosítását, és az elosztásukhoz alkalmazható új, eredményalapú kritériumok vizsgálatát. Az EGSZB arra is kéri az Európai Bizottságot munkastratégia lehetőségekkel a tagállamokat, hogy a kompetenciák adaptálásához kiegészítő eszközként a lehető legjobban használják fel a strukturális alapokat, különösen az Európai Szociális Alapot, amelynek a humántőke-befektetésre vonatkozó prioritásait meg kell erősíteni és meg kell őrizni.

Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a civil társadalom érdekelt feleivel együtt ki kell dolgozniuk a közös kritériumok keretét, mely elősegíti az új készségigények és a célok munkastratégia lehetőségekkel megértését, figyelembe véve egyfelől az Európai Unión belüli különbségeket, és nemcsak a fizikai személyek, hanem a munkatartalmak mobilitását is; másfelől pedig az EU-országok kohéziójának előmozdítása érdekében az át- és továbbképzési szintek homogenitásának követelményét.

A megfelelően aktualizált eszközök, mint például az európai képesítési keretrendszer, illetve a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtása hasznosak a megszerzett képesítések átláthatósága szempontjából.

A digitális készségek nyilvánvalóan nagyon fontosak a negyedik ipari forradalomban. munkastratégia lehetőségekkel

bináris kereskedési stratégia 60 másodpercig

Ebben az összefüggésben az alapvető készségeknek főként a matematika, a fizika, a kémia és a biológiaamelyeket műszaki és szakmai intézményekben is tanítanak, valamint a jó nyelvtudásnak új, elismert értéket kell kapniuk: nélkülük nem lehet a következő lépést megtenni a munkastratégia lehetőségekkel specializált technológiai és informatikai készségek felé, amelyek egy olyan, multikulturális környezetben való munkavégzéshez szükségesek, ahol a digitalizáció és a robotika a szakmaiság kulcsfontosságú fogalmai.

Az alapismeretek elengedhetetlenek, mivel ezekre épül a kritikus gondolkodás, amely fontos az információforrások kiválasztásához és az új technológiák megértéséhez. Nagyobb figyelmet kell fordítani azonban a technikai és szakmai készségekre, valamint a humán készségekre; az első a termelési folyamatokhoz szükséges, az utóbbi pedig az összetett és változó helyzetek kezelésében segítheti a munkavállalókat.

A jövő sikeressége ugyanis a készségek egymást kiegészítő jellegében rejlik. Különösen a humán készségek tekintetében a tanárok és a képzésszolgáltatók megfelelő képzésére is szükség van, emellett a családok figyelmét is rá kell irányítani az ő fontos szerepükre.

Az EGSZB támogat egy olyan megközelítést, amely nagy hangsúlyt fektet a humán készségekre — például a komplex problémamegoldó képességre, a kritikus gondolkodásra, a csapatmunkára, az értelmezési képességre, az eredeti és adaptív gondolkodásra, a kultúraközi kompetenciára, a virtuális együttműködésre, a kognitív rugalmasságra stb.

Az EGSZB azt javasolja, hogy a kulcskompetenciák európai keretrendszerének felülvizsgálatakor fordítsanak kiemelt figyelmet ezeknek a készségeknek a fejlesztésére. A munka világára vonatkozó munkastratégia lehetőségekkel tájékoztatást és az oktatással, képzéssel és munkalehetőségekkel kapcsolatos felvilágosítást biztosítani kell az iskolában a fiatalok számára a további fejlődésükhöz és karrierjükhöz való útmutatás érdekében, de az egész életen át tartó pályaorientáció is alapvetően fontos lesz a jövőben.

Szennyezett területek in-situ felmérése

A pályaválasztás kulcsfontosságú döntés. Azzal, hogy a fiataloknak ebben az időszakban úgy nyújtunk tanácsot, hogy megmutatjuk nekik a képzési lehetőségek és az elérhető szakmai karrierek sokféleségét, lehetővé tesszük számukra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak.

Earn $2.25 Per Email! (Free Paypal Money Trick 2020)

Egyrészt a területhez fűződő kapcsolatuktól, másrészt küldetésüktől függően az iskolák, az egyetemek és a képző intézmények új ismeretek és új tanulási módok egyvelegét kínálják.

Az EGSZB fontosnak tartja, hogy szerepüket és tevékenységüket összekapcsolják a központi és helyi kormányzatok és intézmények szerepével, valamint a munka világával.

Munkastratégiák, amivel nyerő lehetsz

Ezt a folyamatot ösztönözni és támogatni kell, felismerve a civil társadalmi szervezetek és a társadalmi párbeszéd központi szerepét, amelyeket helyi és területi szintről kiindulva kell felépíteni. A nem formális és az informális tanulás útján szerzett kompetenciák egyre fontosabbak.

A megfelelő érvényesítés amely azonosításból, dokumentálásból, értékelésből és igazolásból áll érvényre juttatja e kompetenciák hozzáadott értékét a munkaerőpiacon, és kiemeli az egyéni szakmai tudatosságot, azaz az egyén saját képességeinek ismeretét. Az érvényesítésnek elérhetőnek és megfizethetőnek kell lennie, hogy mind a munkavállalók, mind a munkáltatók élhessenek vele.

minden a trend kereskedésről szól

Az EGSZB az új készségfejlesztési program alábbi tíz, prioritást élvező intézkedését jelöli meg: a kompetenciafejlesztési pályákról szóló kezdeményezés, a szakképzés elsődleges választássá tétele, a kulcskompetenciák keretrendszere, a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció, az európai képesítési keretrendszer, a Harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő eszköze, az Europass keretrendszer, az agyelszívás kockázatának kezelésére irányuló adatgyűjtés, a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve, és végül a diplomások nyomon követésére vonatkozó ajánlás; ezek mind hasznos eszközök az emberek megfelelő kompetenciákkal való ellátásához.

Az igazságos átmenet munkastratégia lehetőségekkel az aktív munkaerő-piaci politikák működése érdekében szükség van egyformán hatékony foglalkoztatási szolgálatokra, amelyek nemcsak a kereslet és a munkahely-kínálat kezelésére képesek, hanem iránymutatást és tanácsadást is kínálnak a munkakeresőknek. Az EGSZB arra kéri a tagállamokat, hogy fektessenek be több forrást a foglalkoztatási szolgálatok és alkalmazottaik hatékonyságának, eredményességének és munkastratégia lehetőségekkel növelésébe, munkastratégia lehetőségekkel olyan eszközök kialakításába, amelyek azokat támogatják, akik még nincsenek a munkaerőpiacon.

Ily módon a munkavállalóknak lehetőségük nyílna arra, hogy olyan vállalkozókat érjenek el, akik képesek értéküket és kompetenciáikat a szakmai növekedés és a vállalati verseny egészséges és jótékony körforgásában értékelni.

vélemények